พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า

Forage Crops and Pasture Management 510-443

ภาคการศึกษา 2/2555

 ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

course syllabus     ผู้เรียน 2555

ทัศนศึกษาสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล (31 มค56)


(เอกสารประกอบ lecture)      (เอกสารประกอบ lab)  


(ภาพการเรียน 2547-8)                      (ภาพการเรียน 2550)

ภาพการเรียน 2/2553
(
รู้จักผู้เรียน
  ทัศนศึกษา 11 ม.ค.54   / 18 ม.ค.54  / 1 ก.พ.54)
 

ผู้เรียน 2554


คำอธิบายรายวิชา

พฤกษศาสตร์ การปลูก การปฏิบัติรักษา การผลิตพืชอาหารสัตว์เขตร้อน คุณภาพและการเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ ระบบการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยควบคุมสมดุลของผลผลิตพืชอาหารสัตว์ ระบบการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการสัตว์เข้าแทะเล็ม และวิธีการวิจัย 

ผู้สอน

ผศ.ดร. ประวิตร โสภโณดร

tel. 074-286143 มือถือ 081 7485416

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักชนิดของพืชอาหารสัตว์ และสามารถอธิบายปลูกสร้าง ตลอดจนการดูแลรักษาแปลงพืชอาหารสัตว์ได้ ทั้งมีพื้นฐาน ในการสืบหาองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยที่ เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์เขตร้อนได้

การเรียน การสอน
 • 3 หน่วยกิต  3(2-3-3)
 • บรรยาย :
  อังคาร และพฤหัสบดี
   08.00-08.50 น. ห้อง พศ. 103
 • ปฏิบัติการ : พฤหัสบดี 13.00-16.00 น. ห้อง พศ. 202

 

การติดต่อสื่อสาร

นักศึกษาสามารถใช้ LMS เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียน อื่นๆ แต่ขอให้ใช้เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในวิชานี้ และใช้ด้วยความสุภาพและมีสติในการใช้ 

หากต้องการติดต่อส่วนตัว ขอให้ใช้การสื่อสารทาง e-mail

การสอบและการให้คะแนน

 • สอบกลางภาค 30 %  (วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 09.00- 12.00 น.)

 • สอบปลายภาค 30 % (วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 09.00 - 12.00 น.)

 • ปฏิบัติ/รายงาน 30 % (ส่งก่อนวันสุดท้ายของภาค 2/2555)

 • ความสนใจและการเข้าชั้นเรียน 10 %

 • เกณฑ์การสอบผ่านได้รับเกรด C นักศึกษาต้องมีคะแนนรวมจากทั้งสี่หัวข้อไม่น้อยกว่า 50 %

 


(lecture)     (lab)     (ภาพการเรียน 2547-8)     (ดูภาพการเรียน 2550)


จัดทำโดย ประวิตร โสภโณดร (pravit.so@psu.ac.th)  

01/02/56