ภาคการศึกษา 2/2555 (27 ตค. 55 - 15 กพ. 56)  

คำอธิบายรายวิชา :

พฤกษศาสตร์ การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์พืชไร่ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 

นักศึกษาจะได้เรียนพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ 16 ชนิด แยกเป็น 12 บท นักศึกษาต้องเรียนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ประมาณสัปดาห์ละ 1 บท


สารบัญ

 มันสำปะหลัง

 ข้าว

 ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง

 อ้อย

 ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง

 ฝ้าย  ปอ

 ยางพารา

 ปาล์มน้ำมัน

 มะพร้าว

 กาแฟ

 พืชอาหารสัตว์

ทานตะวัน  งา

เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เวปไซด์ของ CGIAR

ข้อมูลด้านพืช พืชไร่  พืชสวน ยางพารา  ข้าว

 

 

 

 

 

 

ผู้เรียนปี 2555 (PS35)

วัตถุประสงค์ของวิชา :

1.  ให้นักศึกษาสามารถอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่ละชนิด

2. ให้นักศึกษาสามารถอธิบายการผลิต การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์ของพืชไร่แต่ละชนิด

ผู้จัดการวิชา :

ผศ. ดร. ประวิตร โสภโณดร (มันสำปะหลัง ฝ้าย ปอ ทานตะวัน งา พืชอาหารสัตว์)

ผู้ร่วมสอน :

รศ. ดร วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ (ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย)

รศ. ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน)

ดร. กรกฏ นาคคนอง (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว กาแฟ โกโก้)

การเรียน การสอน :

บรรยาย

section 01 และ 02 วันจันทร์ และ พุธ เวลา 08:00 - 08:50 น. ห้อง ทธ 102

ปฏิบัติการ

section 01 พฤหัสบดี  เวลา  14:00 - 17:00 น. ห้อง พศ 207 (นักศึกษาลงทะเบียน เรียน 70 คน)

ทัศนศึกษา

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 8:00-18.30 น.

การให้คะแนน ประเมินผล :

 

สอบกลางภาค 40 %

สอบบรรยาย    30 %
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม  2555 เวลา 09:00-12:00 น.


สอบปฏิบัติการ 10 %
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม  2555 เวลา 13:30-16:30 น.

สอบปลายภาค 40 %

สอบบรรยาย    30 %
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00-12:00 น.
 

สอบปฏิบัติการ 10 %
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:30-16.30 น.

รายงานและความสนใจในชั้นเรียน 20 %

 

การประเมินผล

A = 80-100 %,  B+ = 70-<80 %,  B = 60-<70 %,  C+ = 55-<60 %,  C = 50 -<55 D+ = 45-<50 %,  D = 40-<45 %, และ E = <40 %

เอกสารประกอบการสอน :
VCR
วิชาพืชเศรษฐกิจ 510-211 economic crops

คณาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์ 2540. บทปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่.


ไปที่ website
คณะทรัยากรธรรมชาติ
อ่านบทนำ
พฤกษศาสตรพืชไร่ 
อ่านเอกสาร การผลิตพืชในภาคใต้ 
 

ดูภาพการเรียนการสอน ของปีก่อน ๆ

มารู้จักพี่ผู้ช่วยสอน และผู้เรียนกันก่อน   

การเรียนปี 2551 1(7พย.)  2(13พย.)    3(20-21 พย.)    4(19-26 ธค.)   รู้จักมันสำปะหลัง  รู้จักธัญพืช/อ้อย   รู้จักถั่ว   พืชยืนต้น   พืชเส้นใย  การสอบ (22 กพ.52)


การเรียนปี 2552 (30 ตค.52)   การสอบกลางภาคและฉลองสอบเสร็จ (27ธค.52
การทัศนศึกษา (24 มค. 52)

การทัศนศึกษา วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554

 

     

แบบทดสอบเรื่อง  ข้าว  ข้าวโพด/ข้าวฟ่าง  อ้อย  มันสำปะหลัง  พืชเส้นใย  พืชอาหารสัตว์  ถั่วต่าง ๆ  ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  มะพร้าว   กาแฟ 

คำนิยม : ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่สนับสนุนการทำ VCR นี้ ขอบคุณคุณยุวภา โฆษิตสกุล(เจ้าหน้าที่ IT) ที่ช่วยแนะนำการทำแบบทดสอบ และขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการจัดทำ 

จัดทำโดย ประวิตร โสภโณดร และคณะ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 15/02/56