ชื่อหนังสือ ไวรัสวิทยา
ผู้แต่ง รองศาตราจารย์ ดร.รัตนา สดุดี
จำนวนหน้า 156 หน้า
ปีที่แต่ง 2537
ราคา 90 บาท

ชื่อหนังสือ การผลิตเห็ด
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์
จำนวนหน้า 266 หน้า
ปีที่แต่ง 2536
ราคา 100 บาท

ชื่อหนังสือ ปฏิบัติการ Plant Virology
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สดุดี
จำนวนหน้า 43 หน้า
ปีที่แต่ง 2537
ราคา 40 บาท

ชื่อหนังสือ บทปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สดุดี, รองศาสตราจารย์ ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์,
รองศาสตราจารย์พัลลภา กฤษณีไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมอใจ ชื่นจิตต์, อ.สุทธิรักษ์ แซ่หลิม
จำนวนหน้า 82 หน้า
ปีที่แต่ง 2547
ราคา 55 บาท

ชื่อหนังสือ แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ
จำนวนหน้า 134 หน้า
ปีที่แต่ง 2541
ราคา 120 บาท

ชื่อหนังสือ บทปฏิบัติการจุลินทรีย์โรคพืช
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สดุดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถียร,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมอใจ ชื่นจิตต์
จำนวนหน้า 43 หน้า
ปีที่แต่ง 2541
ราคา 55 บาท

ชื่อหนังสือ การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เพชรรัตน์
จำนวนหน้า 249 หน้า
ปีที่แต่ง 2535
ราคา 80 บาท

ชื่อหนังสือ สารเคมีควบคุมศัตรูพืช
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามผ่องใส
จำนวนหน้า 348 หน้า
ปีที่แต่ง 2547
ราคา 180 บาท