คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต( เกษตรศาสตร์) สาขาการจัดการศัตรูพืช

รหัสวิชา:  535-391 ชื่อวิชา:   การจัดการศัตรูพืช 
คำอธิบายรายวิชา:วิธีการและเทคนิคการจัดการศัตรูพืชในหน่วยงานราชการและ/หรือเอกชน 
รหัสวิชา:  535-211 ชื่อวิชา:   ศัตรูพืชและการควบคุม
คำอธิบายรายวิชา:ศัตรูพืชความเสียหายทางเศรษฐกิจ การดำเนินงานและการประสานงานการป้องกัน กำจัด ระหว่างนักกีฏวิทยาและนักโรคพืช 
รหัสวิชา:  535-311 ชื่อวิชา:   ศัตรูพืชหลักมูล
คำอธิบายรายวิชา:ศัตรูพืชทั่ว ๆ ไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ แนวทางการป้องกันกำจัด ปรัชญา และการควบคุมศัตรูพืชในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
รหัสวิชา:  535-411 ชื่อวิชา:   หลักการจัดการศัตรูพืช
คำอธิบายรายวิชา:ปรัชญาและหลักการของการจัดการศัตรูพืช การดำเนินงาน หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระดับ เศรษฐกิจ การสำรวจ การติดตามผล การประเมินความเสียหาย การจัดการและการประเมินผล  
รหัสวิชา:  535-412 ชื่อวิชา:   สารพิษในการควบคุมศัตรูพืช
คำอธิบายรายวิชา:การเรียกชื่อ การจำแนกชนิดของสารพิษและสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช คุณสมบัติ และการออกฤทธิ์ สูตรสำเร็จและวิธีใช้ อันตรายและความปลอดภัยในการใช้และการขนส่ง การเก็บ และการกำจัดปฏิกูล พิษต่อมนุษย์และการปฐมพยาบาล ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
รหัสวิชา:  535-413  ชื่อวิชา:   การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี่
คำอธิบายรายวิชา:แนวความคิดและวิธีการควบคุมโดยชีววิธี การเพิ่มปริมาณ การทำสูตรสำเร็จ และวิธีการใช้ตัวกระทำที่มีชีวิตในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 
รหัสวิชา:  535-496 ชื่อวิชา:   หัวข้อพิเศษทางการจัดการศัตรูพืช
คำอธิบายรายวิชา:วิทยาการใหม่และน่าสนใจในสาขาการจัดการศัตรูพืช  
รหัสวิชา:  535-497 ชื่อวิชา:   สัมมนา
คำอธิบายรายวิชา:การศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ เพื่อทำรายงานและนำเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่าน ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม  
รหัสวิชา:  535-498 ชื่อวิชา:   ปัญหาพิเศษ 
คำอธิบายรายวิชา:การค้นคว้า วิจัย และเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
รหัสวิชา:  536-211 ชื่อวิชา:   กีฏวิทยาทางการเกษตร
คำอธิบายรายวิชา:วิวัฒนาการ ประวัติและนิเวศวิทยาของแมลง ความสัมพันธ์กับมนุษย์ ความสำคัญที่มีต่อการเกษตร การพยากรณ์การระบาด และหลักการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  536-212 ชื่อวิชา:   ปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการเกษตร
คำอธิบายรายวิชา:การจับ การเก็บรักษา ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง รูปร่าง การจำแนกอันดับ การสำรวจ เทคนิคการป้องกันกำจัดแมลงศัตรู 
รหัสวิชา:  536-321 ชื่อวิชา:   แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
คำอธิบายรายวิชา: ชนิดและแหล่งของแมลงศัตรูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การแพร่กระจาย การสำรวจปริมาณ ชีวประวัติ อุปนิสัย พืชอาศัย ลักษณะการทำลาย การระบาด การป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  536-351 ชื่อวิชา:   หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช
คำอธิบายรายวิชา:นิเวศวิทยาการระบาดของแมลงศัตรูพืช หลักและวิธีการควบคุมโดยวิธีธรรมชาติ และวิธีประยุกต์ 
รหัสวิชา:  536-421  ชื่อวิชา:   แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ
คำอธิบายรายวิชา:ชนิดของแมลงศัตรูผลผลิตทางการเกษตรในโรงเก็บ รูปร่างลักษณะ ชีพจักร การแพร่กระจาย การป้องกันกำจัด และกฎหมายควบคุมการส่งสินค้าข้ามประเทศ 
รหัสวิชา:  536-422  ชื่อวิชา:   แมลงศัตรูเคหสถาน
คำอธิบายรายวิชา:แมลงเคหสถานที่สำคัญรวมทั้งเหาและเห็บ ชีพจักร อุปนิสัย การทำลาย การเป็นพาหะ นำโรค ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเพิ่มประชากร การป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  536-431 ชื่อวิชา:   แมลงอุตสาหกรรม 
คำอธิบายรายวิชา:ลักษณะของผึ้ง ไหม และครั่ง อุปนิสัย การเลี้ยง การผลิตเป็นอุตสาหกรรม พืชที่เป็นอาหาร ศัตรูธรรมชาติของแมลงเหล่านี้ 
รหัสวิชา:  536-441 ชื่อวิชา:   การควบคุมนกและสัตว์ฟันแทะ
คำอธิบายรายวิชา:การจำแนกและความสำคัญของนกและสัตว์ฟันแทะที่มีต่อผลผลิตทางการเกษตร ปัจจัยที่มีผล ต่อการเจริญเติบโต ประชากรและการกระจาย รวมทั้งชีววิทยาและการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  537-211 ชื่อวิชา:   โรคพืชเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา:ประวัติ ความสำคัญ สาเหตุ ลักษณะอาการ การระบาด และการป้องกันกำจัดโรคพืช 
รหัสวิชา:  537-212  ชื่อวิชา:   ปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา:การเก็บ การรักษา และวิธีการศึกษาตัวอย่างโรคพืช การพิสูจน์โรคตามหลักของ Koch ลักษณะของพืชที่เป็นโรค การป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  537-311  ชื่อวิชา:   จุลินทรีย์โรคพืช 
คำอธิบายรายวิชา:การจำแนกชนิดของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส มายโคพลาสมาและไส้เดือนฝอย ที่เป็นสาเหตุ ของโรคพืช การเข้าทำลาย ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ พืช สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การแยกเชื้อ การป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  537-331 ชื่อวิชา:   การผลิตเห็ด
คำอธิบายรายวิชา:ชีววิทยา การจำแนกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดกินได้ เทคนิคและขั้นตอนในการทำเชื้อ วิธีการเพาะเห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดฝรั่ง ศัตรูเห็ดและการป้องกันกำจัด การเก็บถนอม การแปรรูป การบรรจุและการตลาด 
รหัสวิชา:  537-361  ชื่อวิชา:   หลักการควบคุมโรคพืช 
คำอธิบายรายวิชา:หลักและวิธีการควบคุมโรคพืชก่อนและหลังเก็บเกี่ยวโดยวิธีการกักกันโรค การปฏิบัติการ เพาะปลูกและการหลีกเลี่ยงการระบาด การป้องกันกำจัดโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และการใช้พันธุ์ต้านทาน 
รหัสวิชา:  537-411  ชื่อวิชา:   โรคพืชคลินิก
คำอธิบายรายวิชา:การวินิจฉัย การจำแนกลักษณะอาการ สาเหตุของโรคพืช และแนะแนวทางในการป้องกัน กำจัด 
รหัสวิชา:  537-412 ชื่อวิชา:   โรคพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ
คำอธิบายรายวิชา:โรคพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เน้นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ลักษณะอาการ การเข้าทำลาย อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดโรค การอยู่ข้ามฤดูและการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  537-413 ชื่อวิชา:   ราในน้ำและดิน
คำอธิบายรายวิชา:การแยกเชื้อราบริสุทธิ์ การดำรงชีวิต ชีพจักร การจำแนกชนิด ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรา ในน้ำและดินกับสิ่งมีชีวิต 
รหัสวิชา:  537-414 ชื่อวิชา:   โรคของพืชไร่
คำอธิบายรายวิชา:โรคพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะอาการ ชีพจักร การเข้าทำลาย การแพร่ระบาด การอยู่ข้ามฤดู ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ พืชและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา: 537-415 ชื่อวิชา: โรคของผัก
คำอธิบายรายวิชา:โรคผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะอาการ การเข้าทำลาย การแพร่ระบาด การอยู่ข้ามฤดู ชีพจักร ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ พืชและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา: 537-416 ชื่อวิชา: โรคของไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับ
คำอธิบายรายวิชา:โรคไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะอาการ ชีพจักร การเข้าทำลาย การแพร่ระบาด การอยู่ข้ามฤดู ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ พืชและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา: 537-417 ชื่อวิชา: โรคของผลิตผลพืชภายหลังเก็บเกี่ยว 
คำอธิบายรายวิชา:โรคของผลิตผลพืชที่เกิดหลังเก็บเกี่ยว ลักษณะอาการ สาเหตุทั้งที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต และ สิ่งที่ไม่มีชีวิต สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค การป้องกัน การเก็บรักษา และการปฏิบัติเพื่อ การส่งออก 
รหัสวิชา: 537-418 ชื่อวิชา: โรคของเมล็ดพันธุ์
คำอธิบายรายวิชา:ความสำคัญของโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ลักษณะอาการ กระบวนการถ่ายทอดของเชื้อโรค ที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบ และการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา: 537-421 ชื่อวิชา:   โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
คำอธิบายรายวิชา:โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย การจำแนก ลักษณะอาการ การเข้าทำลาย การแพร่ระบาด ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ พืชและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา: 537-431 ชื่อวิชา: โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
คำอธิบายรายวิชา:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา การจำแนก ลักษณะอาการ การเข้าทำลาย การแพร่ระบาด ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อ พืชและสิ่งแวดล้อม และการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา: 537-441 ชื่อวิชา: ไวรัสวิทยาโรคพืช
คำอธิบายรายวิชา:ประวัติความเป็นมาของไวรัสของโรคพืช ระบบการเรียกชื่อไวรัส ชื่อโรคที่เกิดจาก ไวรัส การแพร่ระบาด การแยกเชื้อ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และเซรุ่มวิทยา 
รหัสวิชา: 537-442 ชื่อวิชา: โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและมายโคพลาสมา 
คำอธิบายรายวิชา:โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและมายโคพลาสมา การจำแนก การเข้าทำลาย ความสัมพันธ์ ระหว่างเชื้อ พืช และสิ่งแวดล้อม และการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา: 537-451 ชื่อวิชา:   ไส้เดือนฝอยของพืช
คำอธิบายรายวิชา:ประวัติ ลักษณะภายนอกและภายในของไส้เดือนฝอยของพืช คุณสมบัติทางชีวเคมีและ สรีรวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยกับพืชอาศัย และการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา: 537-452 ชื่อวิชา: โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
คำอธิบายรายวิชา:ประวัติความเป็นมาของไส้เดือนฝอยศัตรูพืช ลักษณะอาการของโรค การเข้าทำลาย การจำแนก การแพร่ระบาดและการป้องกันกำจัด