เอกสารบรรยายวิชาการผลิตเห็ด

โดย

รศ.พัลลภา กฤษณีไพบูลย์

เห็ดฟาง
เห็ดหอม