เอกสารบรรยายวิชาจุลินทรีย์โรคพืช

เนื้อหา :  ไวรัสจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช

โดย

รศ.ดร.รัตนา สดุดี

Cucumber Mosaic Cucumovirus
Papaya Ringspot Potyvirus
Rice Ragged Stunt Oryzavirus
Tomato Yellow Leaf Curl Begomovirus


เนื้อหา: Plant Parasitic Nematode

โดย

รศ.พัลลภา กฤษณีไพบูลย์

Plant Parasitic Nematode