เอกสารบรรยายวิชาโรคพืชเบื้องต้น

โรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์ และ ไฟโตพลาสมา

โดย

รศ.ดร.รัตนา สดุดี

Plant Virus
Viroid
Phytoplasma
โรคไวรัสที่สำคัญในประเทศไทย

โดย

รศ.พัลลภา กฤษณีไพบูลย์

Phytopathological Term
Disease triangle
Diagnostic of Plant Diseases
Koch 'rule of proof
Disease Development

โดย

ผศ. เสมอใจ ชื่นจิตต์

plant dis cause bacteria
post harvest part1
post harvest part2