แนะนำภาควิชาฯ
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

หลักสูตร

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี


บุคลากร

สายบริการวิชาการ

สายสนับสนุน


นักศึกษา
ห้องปฏิบัติการ
งานวิจัย
บริการวิชาการ

เอกสาร/ตำราวิชาการ
ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
เอกสารประกอบคำบรรยาย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ติดต่อภาควิชาฯ  เว็บบอร์ด
หน้าแรกคณะทรัพยฯ

 
 

ชื่อตำรา : 

การสำรวจ การใช้แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม
 

ผู้เขียน :  

สุรชาติ เพชรแก้ว และเชาวน์ ยงเฉลิมชัย
 

จำนวนหน้า :  

218
 

ปีที่พิมพ์ :  

2554
  ราคา :  120.- บาท
   
   

 
 

ชื่อตำรา : 

การวิเคราะห์ดินและพืช
 

ผู้เขียน :  

จำเป็น อ่อนทอง
 

จำนวนหน้า :  

313
 

ปีที่พิมพ์ :  

2560
  ราคา :  260.- บาท
   
   
   

 
   

ชื่อตำรา : 

คู่มือ การวิเคราะห์ดินและพืช
 

ผู้เขียน :  

จำเป็น อ่อนทอง และจักรกฤษณ์ พูนภักดี
 

จำนวนหน้า :  

179
 

ปีที่พิมพ์ :  

2560
  ราคา :  160.- บาท
   
   
   
   
   

   
 

ชื่อตำรา : 

vคู่มือปฏิบัติการ วิชาปฐพีวิทยาเบื้องต้น
 

ผู้เขียน :  

คณาจารย์ภาควิชาธรณีศาสตร์
 

จำนวนหน้า :  

113
 

ปีที่พิมพ์ :  

2554
  ราคา :  60.- บาท
   
   
   
   
     

     
 

ชื่อตำรา : 

ปฎิบัติการฟิสิกส์ของดิน
 

ผู้เขียน :  

ชาญชัย ธนาวุฒิ
 

จำนวนหน้า :  

69
 

ปีที่พิมพ์ :  

2527
  ราคา :  36.-  บาท
   
   
   
   
     

     
   สั่งซื้อได้ที่ :  
     ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
     โทรศัพท์ 074-286172, 074-558809 โทรสาร 074-558803 E-mail: sikarase.s@psu.ac.th