| หน้าหลัก |  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | คณะทรัพยากรธรรมชาติ |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ |

 
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
  หน้าหลัก
Course Outline
Teaching Content

  การค้นฐานข้อมูล
  โครงสร้างสัมมนา
 
Effective Presentations   
 
คู่มือวิชาสัมมนา

  คำนำ
  ความหมาย
  องค์ประกอบของสัมมนา
  รูปแบบการทำรายงานสัมมนา
  เอกสารอ้างอิง
 
ตัวอย่าง

  การเขียนต้นฉบับสัมมนา
  การนำเสนอ
     ตัวอย่างทั้งเรื่อง
               ตัวอย่างที่ 1
               ตัวอย่างที่
2
     ตัวอย่างที่ดี
     ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม
     ตัวอย่างตาราง
 ผศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์
ภาควิชาสัตว์ศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
usa.ch@psu.ac.th

 

 

 

 

 


7.     โครงร่าง

เนื้อหา

จำนวนชั่วโมง

1.  บทนำ

0.5

2.  การค้นข้อมูลทางวิชาการ

1

3.  ชนิดสิ่งตีพิมพ์และบทความทางวิทยาศาสตร์

0.5

4.  การเขียนงานทางวิทยาศาสตร์

1.5

4.1  บทความปริทัศน์

 

4.2  บทความวิจัย

 

5.  ภาษาไทยและภาษาอื่นในการเขียนทางวิชาการ

0.5

6.  การเขียนเอกสารอ้างอิง

2

7.  หลักการและเทคนิคการนำเสนอสัมมนาวิชาการ

2

8.  การใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับเสนองานวิชาการ

4

รวม

12

 8.   ปฏิทินการเรียนวิชาสัมมนา (ภาคเรียนที่ 2/2548)

วัน เดือน ปี

เนื้อหา

ผู้สอน

9 พ.ย.  2548

บทนำ 

  อ.ไชยวรรณ

16 พ.ย. 2548

การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ

  อ.อุษา

23 พ.ย.  2548

ชนิดสิ่งตีพิมพ์และบทความทางวิทยาศาสตร์

  อ.ไชยวรรณ

30 พ.ย.  2548

หลักการเขียนรายงานสัมมนา

  อ.ไชยวรรณ

7  ธ.ค.  2548

หลักการเขียนรายงานสัมมนา

  อ.ไชยวรรณ

14 ธ.ค.  2548

หลักการและเทคนิคการนำเสนอสัมมนา

  อ.อุษา

21 ธ.ค. 2548

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับเสนองานวิชาการ

  อ.อุษา และอาจารย์พิเศษ

 9.   การประเมินผล
        9.1   เกณฑ์ทั่วไปในการให้คะแนน และผู้ประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมิน

ระดับคะแนน

(ร้อยละ)

ผู้ประเมินผล

1.  การเข้าชั้นเรียน

3%

ผู้จัดการวิชา

2.  ความรับผิดชอบส่งงานตามกำหนด

10%

ผู้จัดการวิชา

3.  การเขียนเอกสารอ้างอิง (ให้คะแนนจากฉบับร่างครั้งสุดท้าย)

7%

ผู้จัดการวิชา

4.  ความถูกต้องของ format รายงาน

10%

ผู้จัดการวิชา

5.  รายงาน (ตัวเนื้อหาที่เขียน)

32.5%

อาจารย์ที่ปรึกษา

6.  การนำเสนอ  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 9.2)

32.5%

คณาจารย์ที่เข้าร่วมฟัง

7.  การมีส่วนร่วมในการเข้าฟัง การแต่งกาย      และตั้งคำถามของนักศึกษาในระหว่างการ     นำเสนอสัมมนา

5%

ผู้จัดการวิชา

        9.2  เกณฑ์ในการให้คะแนนในส่วนของการนำเสนอ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน  คิดเป็น 32.5%)

เกณฑ์ในการประเมิน

ระดับคะแนน

ผู้ประเมินผล

1.  การพูด
(พูดมีจังหวะเหมาะสม ใช้ภาษาถูกต้อง เน้นสิ่งที่น่าสนใจและไม่พูดนอกเรื่อง ลำดับเนื้อหาได้ดี ไม่ประหม่า แสดงท่าทางเหาะสม เนื้อและบทสรุปชัดเจนและถูกต้อง)
 

40

คณาจารย์ที่เข้าร่วมฟัง

2.  ความสามารถในการนำเสนอและการใช้สื่อ

10

 

3.  ความสามารถในการตอบคำถาม

40

 

4.  การรักษาเวลา

5

 

5.  บุคลิกภาพทั่วไป (รวมทั้งการแต่งกายของผู้พูด)

5

 

 10.  เกณฑ์วัดผลการเรียน
        โดยวิธีอิงเกณฑ์ ดังนี้

E

D

D+

C+

C

B

B+

A

<56

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

81-85

>85

 11.  หนังสือ/เอกสารที่ใช้ประกอบการสอน:

ไพศาล  เหล่าสุวรรณ. 2545. วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร์. สมบูรณ์การพิมพ์ จำกัด. นครราชสีมา.

ไพศาล  เหล่าสุวรรณ และ ณรงค์  โฉมเฉลา. 2538. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความวิจัย. ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11-13 มกราคม, .สงขลา.

นิรนาม. 2535. คู่มือการเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 12.   ข้อกำหนด
1.     หัวข้อสัมมนาต้องไม่ซ้ำกับหัวข้อที่เคยนำเสนอในวิชานี้ (515-497) ในระยะเวลา 3 ปี
2.     รายงานฉบับสมบูรณ์ต้องมีเอกสารอ้างอิงที่มาจากวารสารทางวิชาการ อย่างน้อย 5 รายการ โดยต้องมีที่มาจากวารสารภาษาอังกฤษ 2 รายการ
3.     ตารางที่ใช้ในการนำเสนอ ถ้าเป็นเชิงปริมาณไม่ควรเกิน 3 ตาราง หรือเชิงปริมาณ + เชิงพรรณนาไม่ควรเกิน 5 ตาราง
4.     ห้ามใช้รายงานวิชาสัมมนาเป็นเอกสารอ้างอิงหลัก รวมทั้งห้ามใช้ วารสารที่ไม่ใช่วารสารทางวิชาการ เป็นเอกสารอ้างอิงหลักด้วย
5.     รายงานสัมมนาควรมีความยาวประมาณ 10 หน้า

 13.  องค์ประกอบของรายงาน
1.     หัวข้อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2.     ชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
3.     บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
4.     บทนำ
5.     เนื้อเรื่อง (บทนำและโครงร่างตามที่กำหนด)
6.     สรุป
7.     เอกสารอ้างอิง
8.    คำขอบคุณ (ถ้ามี)

(หมายเหตุ    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือวิชาสัมมนา)


 
   

Copyright ©
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตู้  ปณ  6  ตำบลคอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112
โทรศัพท์  0 7421 2843 , 0 7428 6068
โทรสาร  0 7421 2823