| หน้าหลัก |  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | คณะทรัพยากรธรรมชาติ |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ |

 
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
  หน้าหลัก
Course Outline
Teaching Content

  การค้นฐานข้อมูล
  โครงสร้างสัมมนา
 
Effective Presentations   
 
คู่มือวิชาสัมมนา

  คำนำ
  ความหมาย
  องค์ประกอบของสัมมนา
  รูปแบบการทำรายงานสัมมนา
  เอกสารอ้างอิง
 
ตัวอย่าง

  การเขียนต้นฉบับสัมมนา
  การนำเสนอ
     ตัวอย่างทั้งเรื่อง
               ตัวอย่างที่ 1
               ตัวอย่างที่
2
     ตัวอย่างที่ดี
     ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม
     ตัวอย่างตาราง
 ผศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์
ภาควิชาสัตว์ศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
usa.ch@psu.ac.th

 

 

 

 

 


วิชาสัมมนา
515-497 [1(1-0-2)] , 515-596 [1(1-0-2)] และ 515-597 [1(1-0-2)]

ภาคการศึกษาที่ปีการศึกษา 2548 ห้อง ทธ 164 เวลา 12.30-15.30 น.
ผู้จัดการวิชา
  ผศ.ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร์  และ ผศ.อุษา  เชษฐานนท์

 1.     ลักษณะรายวิชา
                    เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาสัตวศาสตร์

 2.     คำอธิบายรายวิชา
                    การศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการเพื่อทำรายงาน และนำเสนอต่อที่ประชุมโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุม

 3.     วิชาที่เรียนมาก่อน
                    วิชา 515-497 : อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ (นักศึกษาปริญญาตรี)
                    วิชา 515-596 : อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาฯ (นักศึกษาปริญญาโท)
                    วิชา 515-597 : วิชาบังคับก่อนคือ 515-596 (นักศึกษาปริญญาโท)

 4.     แนวสังเขปของวิชา
        4.1      วิชา 515-497
                    การศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการเพื่อทำรายงานและนำเสนอต่อที่ประชุมโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม
        4.2      วิชา 515-596
                    การเสนอรายงานการตรวจเอกสาร หรือ ผลการทดลองของงานวิจัยในสาขาสัตวศาสตร์
        4.3      วิชา 515-597
                    การเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์

5.     วัตถุประสงค์
                    เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
                    5.1.     ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ โดยเฉพาะการสืบค้นจากฐานข้อมูลประเภทต่างๆ
                    5.2.     สามารถเรียบเรียงเนื้อหาจากการค้นคว้า ให้มีความเชื่อมโยง เข้าใจง่าย และมีความถูกต้องตามหลักการเขียนเอกสารวิชาการ โดยใช้พื้นฐานจากความรู้ด้านสัตวศาสตร์
                    5.3.     สามารถนำเสนอผลงานวิชาการ โดยใช้ทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ประกอบกับทักษะในด้านการพูดในที่ประชุม
                    5.4.     เพื่อให้นักศึกษารู้จักการฟังและการซักถามปัญหาในการฟังสัมมนาวิชาการ

 6.     รูปแบบการสอน
        6.1      นักศึกษาเข้าฟังการแนะนำแนววิชาสัมมนา การเขียนสัมมนา การเสนอสัมมนาวิชาการที่ผู้จัดการวิชาจัดขึ้น โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยบรรยายด้านทฤษฏีและฝึกปฏิบัติ (ดูรายละเอียดจากโครงร่างวิชา)
        6.2      กำหนดการส่งงาน (โดยผ่านการตรวจจาก อ.ที่ปรึกษา)
                    9 พ.ย. 48            นักศึกษาส่งหัวข้อสัมมนาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
                    30 พ.ย. 48          นักศึกษาส่งโครงร่างสัมมนาพร้อมเอกสารอ้างอิงอย่างน้อย 5 รายการ
                    14 ธ.ค. 48          นักศึกษาส่งรายงานฉบับร่างครั้งที่ 1
                    4 ม.ค. 49             นักศึกษาส่งรายงานฉบับร่างครั้งที่ 2
                    11 ม.ค. 49          นักศึกษาส่งรายงานฉบับร่างครั้งที่ 3
                    18 ม.ค. 49          นักศึกษาส่งรายงาน
ฉบับร่างครั้งสุดท้ายพร้อมบทคัดย่อ
                    17 ก.พ. 49         นักศึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้วให้อาจารย์ผู้จัดการวิชา
(พร้อมแนบบันทึกการดำเนินการจัดทำเอกสารวิชาสัมมนา)
        6.3      การนำเสนอสัมมนา
                   
·   แจกบทคัดย่อและตาราง และเอกสารอ้างอิง ให้ผู้ร่วมสัมมนาก่อนนำเสนออย่างน้อย 3 วัน
                   
·   ให้นักศึกษาปริญญาตรีใช้เวลานำเสนอสัมมนา 15 นาที และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามปัญหาประมาณ 10 นาที (รวมเวลาทั้งสิ้น 25 นาที)

                    ·   ให้นักศึกษาปริญญาโทใช้เวลานำเสนอสัมมนา 20 นาที และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถามปัญหาประมาณ 15 นาที (รวมเวลาทั้งสิ้น 35 นาที)

                    กำหนดการนำเสนอสัมมนา
                      25 ม.ค. 49              นักศึกษาเริ่มนำเสนอสัมมนา ครั้งที่ 1  (5 คน)
                      28 ม.ค. 49               นักศึกษาเริ่มนำเสนอสัมมนา ครั้งที่ 2  (9 คน)
                      1  ก.พ. 49               นักศึกษาเริ่มนำเสนอสัมมนา ครั้งที่ 3  (5 คน)
                       4  ก.พ. 49               นักศึกษาเริ่มนำเสนอสัมมนา ครั้งที่ 4  (9 คน)
                       8  ก.พ. 49              นักศึกษาเริ่มนำเสนอสัมมนา ครั้งที่ 5  (4 คน)

        6.4      อาจารย์ที่ปรึกษาส่งคะแนนให้อาจารย์ผู้จัดการวิชา                   10 .. 49


 
   

Copyright ©
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตู้  ปณ  6  ตำบลคอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112
โทรศัพท์  0 7421 2843 , 0 7428 6068
โทรสาร  0 7421 2823