| หน้าหลัก |  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | คณะทรัพยากรธรรมชาติ |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ |

 
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
  หน้าหลัก
Course Outline
Teaching Content

  การค้นฐานข้อมูล
  โครงสร้างสัมมนา
 
Effective Presentations  
 
คู่มือวิชาสัมมนา

  คำนำ
  ความหมาย
  องค์ประกอบของสัมมนา
  รูปแบบการทำรายงานสัมมนา
  เอกสารอ้างอิง
 
ตัวอย่าง

  การเขียนต้นฉบับสัมมนา
  การนำเสนอ
     ตัวอย่างทั้งเรื่อง
               ตัวอย่างที่ 1
               ตัวอย่างที่
2
     ตัวอย่างที่ดี
     ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม
     ตัวอย่างตาราง
 ผศ.สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์
ภาควิชาสัตว์ศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
usa.ch@psu.ac.th

 


 

Top

 
   

Copyright ©
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตู้  ปณ  6  ตำบลคอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112
โทรศัพท์  0 7421 2843 , 0 7428 6068
โทรสาร  0 7421 2823