วิชายาและการใช้ยาสัตว์ [ Animal Drugs and Usage ] ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

| หน้าหลัก |  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | คณะทรัพยากรธรรมชาติ |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ |

nnn  nnn

หน้าหลัก
Course Outline
Course Syllabus
Teaching Content
 

ภาคบรรยาย (515-463)

บทนำ
รูปแบบของยา
การออกฤทธิ์ของยา
        การดูดซึมยา
        การกระจายตัวของยา
        การขับยาออกจากร่างกาย
ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
วัคซีน
ฮอร์โมน
ยาฆ่าเชื้อและยาทำให้ปราศจากเชื้อ
ยาต้านจุลชีพ
       
บทนำ
       
Penicillins
        Aminoglycosides
        Macrolides and Lincosamides
        Tetracyclines
        Nitrofurans and Sulfonamides
        Chloramphenicol and Quinolones
        การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
ยากำจัดพยาธิ
        บทนำ
        ยากำจัดพยาธิตัวกลม
        ยากำจัดพยาธิใบไม้และพยาธิตัวตืด
        ยาต้านทานเชื้อบิดและยากำจัดพยาธิภายนอก
สมุนไพร
นิยามศัพท์ทางเภสัชวิทยา
บรรณานุกรม
 

ภาคปฏิบัติการ (515-464)

ตารางเรียนภาคปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้สอน


515-463 (บรรยาย), 515-464 (ปฏิบัติการ)

   

          ประวัติ ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ สรรพคุณการออกฤทธิ์ในการรักษา ยาอันตราย เทคนิคการใช้ยา การปรุงยาพื้นฐานที่ใช้ในฟาร์ม การเก็บรักษายา และกฎหมายและพระราชบัญญัติยา มีการศึกษาในฟาร์ม หรือ นอกสถานที่

           History, classification of drugs and chemicals used in animal raising, clinical use, restricted drugs, indication of drug usage, Preparation of drugs used in farm commonly (for external use), drug storage, drug act/ law, field trip/ on farm visit

 


   

          1. ให้ทราบรูปแบบของยาชนิดต่างๆ ที่มีในท้องตลาด และสามารถนำมาใช้อย่างสะดวกในสัตว์แต่ละชนิด
          2. ให้ทราบขั้นตอนในการออกฤทธิ์ของยาหลังจากที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย
          3. ให้ทราบชนิดของยาที่มีใช้ในการเลี้ยงสัตว์ กลไกการออกฤทธิ์และสรรพคุณในการรักษา
          4. ให้ทราบข้อบ่งชี้ และผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ของยาแต่ละชนิด
          5. ให้ทราบชนิดของยาที่ห้ามใช้ในการเลี้ยงสัตว์

             ยาแผนปัจจุบัน      ชุมเห็ดเทศ

Top

| หน้าหลัก |  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | คณะทรัพยากรธรรมชาติ |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ |


Copyright ©
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตู้  ปณ  6  ตำบลคอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112
โทรศัพท์  0 7421 2843 , 0 7428 6068
โทรสาร  0 7421 2823