วิชายาและการใช้ยาสัตว์ [ Animal Drugs and Usage ] ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

| หน้าหลัก |  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | คณะทรัพยากรธรรมชาติ |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ |

nnn  nnn

หน้าหลัก
Course Outline
Course Syllabus
Teaching Content
 

ภาคบรรยาย (515-463)

บทนำ
รูปแบบของยา
การออกฤทธิ์ของยา
        การดูดซึมยา
        การกระจายตัวของยา
        การขับยาออกจากร่างกาย
ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
วัคซีน
ฮอร์โมน
ยาฆ่าเชื้อและยาทำให้ปราศจากเชื้อ
ยาต้านจุลชีพ
       
บทนำ
       
Penicillins
        Aminoglycosides
        Macrolides and Lincosamides
        Tetracyclines
        Nitrofurans and Sulfonamides
        Chloramphenicol and Quinolones
        การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
ยากำจัดพยาธิ
        บทนำ
        ยากำจัดพยาธิตัวกลม
        ยากำจัดพยาธิใบไม้และพยาธิตัวตืด
        ยาต้านทานเชื้อบิดและยากำจัดพยาธิภายนอก
สมุนไพร
นิยามศัพท์ทางเภสัชวิทยา
บรรณานุกรม
 

ภาคปฏิบัติการ (515-464)

ตารางเรียนภาคปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้สอน


รายละเอียดของหัวข้อวิชายาและการใช้ยา
(Drugs and Usage) 515-463

หัวข้อวิชา

จำนวน
ชั่วโมง

เนื้อหาของวิชาโดยสังเขป

1.      บทนำ

1

กล่าวถึงความหมายของยาตามพระราชบัญญัติยา พ.. 2510 แหล่งที่มาของยา กลุ่มยาสำคัญชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม และสิ่งที่ต้องทราบในการเลือกใช้ยา

2.      รูปแบบของยา

2

กล่าวถึงรูปแบบของยาชนิดต่าง ๆ เช่น ของแข็ง ของเหลว ยาในรูปของแข็ง เช่น ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล ส่วนยาในรูปของเหลว เช่น ยาน้ำใส ยาน้ำแขวนตะกอน ตลอดจนยารูปแบบอื่นๆ ซึ่งมีข้อดี ข้อเสีย ความยากง่ายเหมาะสมในการรักษาสัตว์ชนิดต่างกัน และยาแต่ละรูปแบบก็มีผลต่อการออกฤทธิ์ได้ไม่เท่ากัน

3.       การออกฤทธิ์ของยา

6

กล่าวถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยา ความสัมพันธ์ระหว่างยาและการให้ยาโดยวิธีต่างๆ เมื่อได้รับยาเข้าไปในร่างกายแล้วยามีการเปลี่ยนแปลงโดยขบวนการดูดซึมแล้วกระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงสามารถออกฤทธิ์ในการรักษา หลังจากนั้นยาจะถูกขับออกจากร่างกาย นอกจากนี้ยังกล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสะสมและ ความเป็นพิษของยา

4.       ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง

3

กล่าวถึงยาในกลุ่มที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง การออกฤทธิ์ การใช้ยา ข้อพึงระวัง ชนิดของยาสำคัญที่ใช้บ่อย และระยะทางคลีนิคของสัตว์ที่ได้รับยาสลบ

5.       ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

3

กล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยาตัวที่ใช้บ่อย ฤทธิ์ของยา การใช้ยา และข้อพึงระวัง

6.       ฮอร์โมน

3

ความหมาย จุดประสงค์ของการใช้ฮอร์โมนเพื่อการผลิตสัตว์ ประเภทของฮอร์โมนที่จำเป็นต้องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนแต่ละชนิด ข้อควรระวังในการใช้ ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากฮอร์โมน ตัวอย่างฮอร์โมนที่นิยมใช้ในการผลิตสัตว์ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบัน

7.       เบต้าอะโกนิสต์และสารเร่งการเจริญเติบโต

3

ความหมาย สูตรโครงสร้าง กลไกการออกฤทธิ์ รูปแบบ ชนิดของ agronist ที่มีใช้ในปัจจุบัน ผลของการใช้ในสัตว์ชนิดต่างๆ ผลต่อผู้บริโภค

8.       วัคซีน

3

กล่าวถึงความหมาย หลักการออกฤทธิ์ของวัคซีน และการนำวัคซีนไปใช้ในการป้องกันโรค คุณสมบัติของวัคซีนในอุดมคติ วัคซีนสามารถแบ่งได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น และเชื้อตายซึ่งจะมีผลต่อความปลอดภัยและระยะเวลาที่ภูมิคุ้มคงอยู่ในร่างกาย การฉีดกระตุ้นภูมิคุ้ม การทดสอบวัคซีนตลอดจนอันตราย และ สาเหตุที่ใช้วัคซีนไม่ได้ผล นอกจากนี้ยังกล่าวถึง ไฮเปอร์อิมมูนซีรั่ม (เซรุ่ม) และท๊อกซอยด์ ซึ่งมีหลักการเดียวกันแต่เตรียมด้วยวิธีการที่ต่างกัน

9.       ยาฆ่าเชื้อและยาล้างเชื้อ

3

กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างยาฆ่าเชื้อ และ ยาล้างเชื้อ ข้อพึงปฏิบัติในการใช้ยาทั้งสองชนิด

ชนิดต่างๆ ของยาฆ่าเชื้อและยาล้างเชื้อ ได้แก่ Alcohols  Aldehydes Halogens Heavy metals Oxidizing agents Phenols Surface active agents Acids Nitrofurazone Ethylene oxideและกลุ่ม Miscellaneous กลไกในการออกฤทธิ์

ข้อดี ข้อเสีย และ รูปแบบที่มีใช้ในท้องตลาด

10.   ยาต้านแบคทีเรีย

9

กล่าวถึงขอบเขตและกลไกการออกฤทธิ์ของยา คุณสมบัติที่ดีของยาต้านแบคทีเรีย หลักการเลือกใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และชนิดของยากลุ่มต่างๆ ตามลักษณะสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ Penicillins, Macrolides, Aminoglycosides, Tetracyclines, Sulfas และกลุ่มย่อยอื่นๆ ที่สำคัญบางชนิดโดยให้รายละเอียดการออกฤทธิ์ ขอบเขตการออกฤทธิ์ และฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์

11.   ยากำจัดพยาธิภายในและภายนอก

6

กล่าวถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยา คุณสมบัติที่ดีของยากำจัดพยาธิ  หลักการเลือกใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และชนิดของยากลุ่มต่างๆ ตามชนิดของพยาธิ คือ ยาถ่ายพยาธิใบไม้ในตับ ยาถ่ายพยาธิตัวตืด ยาถ่ายพยาธิตัวกลม โปรโตซัวที่สำคัญในทางเดินอาหารและในเลือด และพยาธิภายนอก โดยให้รายละเอียดการออกฤทธิ์ ขอบเขตการออกฤทธิ์ และฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์

12.   สมุนไพร

2

กล่าวถึงประโยชน์ของสมุนไพร และข้อจำกัดของการนำสมุนไพรมาใช้เลี้ยงสัตว์ สมุนไพรที่มีการทดลองนำมาใช้ได้ผล วิธีการเก็บเกี่ยว ตัวยาและวิธีการออกฤทธิ์

13.   สรุปการใช้ยาชนิดต่างๆ ในการเลี้ยงสัตว์

1

 

 

Top

| หน้าหลัก |  | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | คณะทรัพยากรธรรมชาติ |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ |


Copyright ©
ภาควิชาสัตวศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตู้  ปณ  6  ตำบลคอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112
โทรศัพท์  0 7421 2843 , 0 7428 6068
โทรสาร  0 7421 2823