แนวทางการผลิตสุกรเป็นการค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางภาคใต้ พันธ ุ์การคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม ปัญหาการผลิตสุกร โรคและการป้องกันกำจัด


 
1. การผลิตสุกรในประเทศต่าง ๆ ของโลก
2. สถานการณ์การผลิตสุกรในแถบประเทศเอเชีย
3. การผลิตสุกรในประเทศไทย
4. แนวโน้มการผลิตสุกรของประเทศไทย
5. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสุกร
5.1 ปัจจัยด้านการผลิต
5.2 ปัจจัยด้านการตลาด
5.3 ปัจจัยด้านแหล่งเงินทุน
1. พันธุ์สุกร
2. การเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์ต่าง ๆ
2.1 ลักษณะทางด้านการสืบพันธุ์
2.2 ลักษณะทางด้านการผลิต
2.3 ลักษณะทางด้านคุณภาพซาก
3. ระบบการคัดเลือกพันธุ์
4. อัตราพันธุกรรม
5. วิธีการคัดเลือกสุกรเพื่อปรับปรุงพันธุ์
6. ระบบการผสมพันธุ์
6.1 การผสมนอกสายเลือด
6.1.1 การผสมภายในพันธุ์เดียวกัน
6.1.2 การผสมข้ามพันธุ์
6.1.3 การผสมเพิ่มสายเลือด
6.2 การผสมเลือดชิด
7 การผสมข้ามพันธุ์เพื่อผลิตสุกรแบบการค้า
8 การคัดเลือกพ่อและแม่สุกรพันธุ์ทดแทน
8.1 ข้อควรคำนึงในการคัดเลือกและปรับปรุงพ่อแม่พันธุ์
8.2 โปรแกรมการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์แท้

1. การแสดงออกทางด้านการสืบพันธุ์ของสุกร
2. การจัดการพ่อพันธุ์
3. การจัดการแม่สุกรนางและแม่สุกรสาว
3.1 การจัดการแม่สุกรก่อนผสมพันธุ์
3.2 การจัดการแม่สุกรในช่วงผสมพันธุ์
3.3 การจัดการแม่สุกรคลอดลูก
4. การผสมเทียมในสุกร
4.1 เวลาที่เหมาะสมในการฉีดน้ำเชื้อผสมเทียม
4.2 การฝึกหัดพ่อพันธุ์และการรีดน้ำเชื้อ
4.3 การตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ
4.4 การเจือจางน้ำเชื้อ
4.5 การฉีดน้ำเชื้อ
4.6 การทำความสะอาดอุปกรณ์การผสมเทียม
5. การจัดการพ่อพันธุ์และแม่สุกรสาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์
6. การลดต้นทุนในการจัดการฝูงผสมพันธุ์
6.1 เพิ่มจำนวนครอกต่อปี
6.2 เพิ่มจำนวนลูกสุกรหย่านมต่อปี
6.3 จัดทำรายงานต้นทุนค่าอาหารในการผลิตลูกสุกรหย่านม
6.4 จัดโปรแกรมการผสมพันธุ์แม่สุกรหลังหย่านม

1. ระบบการย่อยอาหารของสุกร
2. น้ำย่อยและการย่อยอาหารของสุกร
3. โภชนะที่จำเป็นในอาหารสุกร
4. พลังงานและอาหารพลังงาน
5.โปรตีนและกรดอะมิโน
5.1 ชนิดของกรดอะมิโน
5.2 ข้อควรคำนึงของการใช้ประโยชน์กรดอะมิโน
5.3 ความต้องการกรดอะมิโน
5.4 กรดอะมิโนจำกัด
5.5 ความไม่สมดุลของกรดอะมิโน
5.6 การกีดกันระหว่างกรดอะมิโน
5.7 ความเป็นพิษของกรดอะมิโน
5.8 การเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์ในอาหารสุกร
5.9 ประโยชน์ที่ได้จากการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะห์
6. ไวตามิน
6.1 ชนิดของไวตามิน
6.2 ความจำเป็นของการเสริมไวตามินในสูตรอาหาร
6.3 ชนิดของไวตามินที่ควรเสริมในสูตรอาหารสุกร
6.4 ความต้องการไวตามินต่าง ๆ ในอาหารสุกร
6.5 การเตรียมไวตามินผสม
7. แร่ธาตุ
7.1 ชนิดของแร่ธาตุ
7.2 หน้าที่และปฏิกิริยาของแร่ธาตุต่าง ๆ ในสุกร
7.3 ความต้องการแร่ธาตุและแหล่งของแร่ธาตุ
7.4 การเตรียมแร่ธาตุผสม
8 น้ำ
9 สารเสริมในอาหารสุกร
9.1 ยาปฏิชีวนะ
9.2 สารเคมีคล้ายยาปฏิชีวนะ
9.3 ยาถ่ายพยาธิ
9.4 เอนไซม์
9.5 สารป้องกันความหืน
9.6 เบต้าอะโกนีสท์
9.7 ระดับการใช้สารเสริมชนิดต่าง ๆ ในอาหารสุกร
10. การคำนวณสูตรอาหาร

1. ระบบการผลิตอาหารสุกรในฟาร์ม
2. การเลี้ยงดูแม่สุกรก่อนคลอดถึงหย่านม
3. การจัดการลูกสุกรแรกคลอดถึงหย่านม
4. การจัดการสุกรหลังหย่านม-น้ำหนัก 100 กิโลกรัม
5. การจัดการดูแลเมื่อซื้อสุกรหย่านมมาเลี้ยงในฟาร์ม

1. ลักษณะทั่ว ๆ ไปของโรงเรือนสุกร
2. สภาพสิ่งแวดล้อมของโรงเรือนที่มีผลต่อสุกร
2.1 อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสุกรขนาดต่าง ๆ
2.2 ผลของอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหาร
2.3 ผลของอุณหภูมิต่อความสมบูรณ์พันธุ์
2.4 ผลของความชื้นในโรงเรือนต่อสุกร
2.5 ผลของการระบายอากาศในโรงเรือนต่อสุกร
3. ความต้องการพื้นที่ของสุกรอายุและน้ำหนักต่าง ๆ
4. ลักษณะคอกสุกรชนิดต่าง ๆ
5. การคำนวณจำนวนคอกสุกรชนิดต่าง ๆ
6. ระบบและการวางแผนการก่อสร้างโรงเรือน
6.1 การเลือกสถานที่ตั้งฟาร์ม
6.2 ระบบการเลี้ยงดูสุกรกับการวางแผนใช้โรงเรือน
6.3 ระบบการก่อสร้างโรงเรือน
7. การจัดการของเสียจากโรงเรือนสุกร

1. โรคสุกรที่สำคัญในประเทศไทย
2. การป้องกันกำจัดพยาธิภายนอก
3. การป้องกันกำจัดพยาธิภายใน
4. แนวทางการปรับปรุงการป้องกันโรคสุกรในฟาร์ม
5. แนวทางการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ในสุกร

1 ระบบแม่สุกร 3 กลุ่ม
2 ระบบแม่สุกร 5 กลุ่ม
3 ระบบแม่สุกร 21 กลุ่ม
4. ฟาร์มผลิตเพื่อขายลูกสุกรหลังหย่านม
5. ฟาร์มเลี้ยงลูกสุกรหย่านม-ขุนส่งตลาด

1. แนวทางการตลาดของสุกรในประเทศไทย
2. แนวทางการผลิตสุกรแบบมีสัญญา
3. แนวทางเกี่ยวกับการขายสุกรขุนให้ได้ราคาสูง
4. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพซากสุกรบทปฏิบัติการที่ 1 ตลาดและราคาสุกร
บทปฏิบัติการที่ 2 การฉีดวัคซีนชนิดต่าง ๆ
บทปฏิบัติการที่ 3 การทำคลอดสุกร
บทปฏิบัติการที่ 4 การจัดการลูกสุกรหลังคลอด
บทปฏิบัติการที่ 5 การตอนสุกร
บทปฏิบัติการที่ 6 การผสมพันธุ์สุกร
บทปฏิบัติการที่ 7 การฉีดธาตุเหล็กและวัดความหนามันสันหลัง
บทปฏิบัติการที่ 8 การตัดสินประกวดสุกร
บทปฏิบัติการที่ 9 การฆ่าสุกร
บทปฏิบัติการที่ 10 การชำแหละสุกรแบบไทย
บทปฏิบัติการที่ 11 การกำจัดพยาธิภายนอกและภายใน
บทปฏิบัติการที่ 12 การผสมเทียมสุกรรายงานหน้าชั้นเรียนและดูงานนอกสถานที่

หมายเหต ในการสอนภาคบรรยายและปฏิบัติจะมีการแจกเอกสารประกอบและฉายสไลด์ที่ เกี่ยวข้องให้นักศึกษาได้ชมด้วยเช่นกัน และในช่วงท้ายของการสอนก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาจะให้นักศึกษาประเมินผู้สอนและเกี่ยวกับเนื้อหาการสอนด้วย