ผศ.ดร. ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
รศ.เสาวนิต คูประเสริฐ
ผศ.ดร.วันวิศาข์ งามผ่องใส
อ.ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี
โปรตีนและพลังงานในอาหารสัตว์ การย่อย การดูดซึมและเมแทบอลิซึม ความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน พลังงาน กรดอะมิโนและกรดไขมัน


Chapter 1 Introduction
1. Perspective of biomolecule
1.1 Nutrient
1.2 Metabolism
1.3 Funtional group
1.4 Step of organelle organization
2. Carbohydrate
2.1 Classification of carbohydrate

Chapter 2 Carbohydrate Metabolism
1. Overal process
2. Digestion and absorption of carbohydrate
3. Carbohydrate catabolism and anabolism
3.1 Glycolysis pathway
3.1.1 Metabolism and enzymes
3.1.2 Inhibitors of glycolysis pathway
3.1.3 Regulation of glycolysis pathway
3.2 Glycogenolysis pathway
3.3 Glycogenesis pathway
3.4 Convertible of pyruvate to acetyl CoA
3.4.1 Components of pyruvate dehydrogenase complex
3.4.2 Metabolism of pyruvate convertible
3.5 Energy generation
3.5.1 Electron transport chain
3.5.2 NADH pathway
- Glycerol phosphate shuttle
- Malate-aspartate shuttle
3.6 Krebs Cycle
3.6.1 Metabolism and enzyme
3.7 Pentose phosphat pathway (PPP)
3.7.1 Step of PPP
3.7.2 Overview of PPP
3.7.3 Functional significance of PPP

Chapter 3 Carbohydrate Synthesis
1. Gluconeogenesis
1.1 Overview
1.2 Glucose synthesis from amino acid
1.3 Glucose synthesis from lipid
1.4 Glucose synthesis from lactate
2. Nucleotide
3. Interconversion of saccharide

Chapter 4 Lipid Metabolism
1. Classification of lipids
1.1 Simple lipid
1.2 compound lipid
1.3 Derived lipid
1.4 Miscellaneous lipid
2. Major structural types of lipids
2.1 Fatty acid
2.1.1 Saturated fatty acid
2.1.2 Unsaturated fatty acid
2.1.3 Essential fatty acid
2.2 Glycerides
2.3 Phosphoglyceride
2.4 Sphingomyelins
2.5 Glycolipids
2.6 Prostaglandins
2.7 Sterols and steroid
2.8 Lipoprotein
2.9 Fat soluble vitamine

Chapter 5 Lipid Metabolism Process
1. Overview of lipid digestion, absorption and triansportation
2. Overview of retention and utilization of fatty acid and triacylglycerol
3. Fatty acid oxidation (b -oxidation)
3.1 Overall pathway and enzymes
3.2 b -oxidation of Unsaturated fatty acid
3.3 b -oxidation of branch chain
4. Fatty acid synthesis
5. Ketone body and their utilization
6. Prostaglandins
7. Triacylglycerol synthesis and digestion
8. Sterols and steroid synthesis
8.1 Cholesterol synthesis
8.2 Corticosterol synthesis
8.3 Function of vitamine D3

Chapter 6 Protein Metabolism
1. Classification of protein
2. Classification of amino acids
3. Nitrogen cycle
4. Protein metabolism process
4.1 Overview
4.2 Digestion and absorption of protein
4.2.1 Type and specification of enzymes
4.2.2 Overall process

Chapter 7 Anino Acids Synthesis and Their Related Activities
1. Metabolism and enzyme of amino acids synthesis
1.1 Glutamate, glutamine and proline synthesis
1.2 Alanine, aspartate and asparagine synthesis
1.3 Tyrosine synthesis
1.4 Serine and glycine synthesis
1.5 Cysteine synthesis
1.6 Threonine and methionine synthesis
1.7 Valine, isoleucine and leucine synthesis
1.8 Arginine synthesis
2. Ammonia detoxification
2.1 Sources of ammonia generation
2.1.1 Glutamate dehydrogenase
2.1.2 Amino acid oxidase
2.2 Machanism of ammonia detoxification (Urea cycle)
2.2.1 Glutamate dehydrogenase
2.2.2 Glutamine synthetase
2.2.3 Carbomoyl phosphate synthetase
2.3 Means of ammonia reduction
3. Interrelationship of amono acid with energy metabolism
4. Conversion of amino acid to specialized products
4.1 Synthesis of heme
4.2 Synthesis of glutathione
4.3 Synthesis of bile salt
4.4 Synthesis of sphingosine
4.5 Synthesis of purine
4.6 Synthesis of pyrimidine
4.7 Functions of catalase and peroxidase
5. Metabolism of nucleic acid
5.1 Nucleic acid and its related activities
5.2 Overview of nucleic acid metabolism
5.3 Synthesis of purine and pyrimidine nucleotide
5.4 DNA and RNA
5.4.1 Function and structure
5.4.2 Types of RNA
5.5 DNA, RNA and protein Systhesis
5.5.1 Overview
5.5.2 Steps of DNA synthesis
5.5.3 Steps of RNA synthesis
5.5.4 Steps of protein synthesis
5.5.5 Inhibitor of protein synthesis
6. Metabolic interrelationships of carbohydrate, fat and protein

Term paper presentation