คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาสัตวศาสตร์

รหัสวิชา:  515-191 ชื่อวิชา:   การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป 
คำอธิบายรายวิชา: การปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงสัตว์ การทำความสะอาดคอกสัตว์ เทคนิคพื้นฐาน ในการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การตอนสัตว์ การคัดเลือกสัตว์ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ 
รหัสวิชา:  515-391 ชื่อวิชา:   สัตวศาสตร์ 
คำอธิบายรายวิชา: การปฏิบัติงานเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ และการจัดการฟาร์มในสถานที่ฝึกของหน่วยงาน ราชการและ/หรือเอกชน 
รหัสวิชา:  515-111 ชื่อวิชา:   หลักการเลี้ยงสัตว์
คำอธิบายรายวิชา: ประโยชน์และความสำคัญทางเศรษฐกิจของการเลี้ยงสัตว์ สรีรวิทยา การปรับปรุงพันธุ์ โภชนาการ การจัดการและการเลี้ยงดู การแปรรูป การจัดจำหน่าย และการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย 
รหัสวิชา:  515-212 ชื่อวิชา:   สรีระวิทยาและกายวิภาคของสัตว์เลี้ยง
คำอธิบายรายวิชา: ส่วนประกอบและโครงสร้างทางกายวิภาคของสัตว์ เน้นจุลกายวิภาคระดับเซลล์ เปรียบเทียบหน้าที่ทางสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ระหว่างสัตว์กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
รหัสวิชา:   515-213 ชื่อวิชา:   สรีระวิทยาและกายวิภาคของสัตว์เลี้ยง 2
คำอธิบายรายวิชา: ส่วนประกอบและโครงสร้างทางกายวิภาคของสัตว์แต่ละชนิด เน้นมหกายวิภาค หน้าที่ของระบบและอวัยวะทางสรีระวิทยา 
รหัสวิชา:  515-301 ชื่อวิชา:   กฎหมายปศุสัตว์และสัตว์ป่า
คำอธิบายรายวิชา:พระราชบัญญัติและเทศบัญญัติสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่เกี่ยวกับการเลี้ยง การฆ่าการจำหน่าย การเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขต การส่งออกและการนำเข้าประเทศ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
รหัสวิชา:  515-351 ชื่อวิชา:   หลักโภชนาศาสตร์สัตว์
คำอธิบายรายวิชา: องค์ประกอบของอาหารสัตว์ ความจำเป็นของธาตุอาหารต่อสัตว์และกระบวนการภายในร่างกายที่เปลี่ยนธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์ ทั้งสัตว์กระเพาะรวมและสัตว์กระเพาะเดี่ยว การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
รหัสวิชา:  515-352  ชื่อวิชา:   อาหารและการให้อาหารสัตว์ 
คำอธิบายรายวิชา:สภาวะของอาหารสัตว์ในประเทศไทย ประเภท ชนิด และแหล่งของวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ส่วนประกอบของอาหาร หน้าที่ ประโยชน์ ความต้องการโภชนะและอาหารเสริม การย่อยอาหาร หน่วยวัด คุณค่า ศัพท์เฉพาะในวิชาอาหารสัตว์ การคำนวณสูตรอาหาร การผสมอาหาร หลักและวิธีการให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงตามประเภทและอายุ 
รหัสวิชา:  515-361 ชื่อวิชา:   สุขศาสตร์สัตว์
คำอธิบายรายวิชา: หลักการสุขาภิบาลการเลี้ยงสัตว์ สมุฎฐาน ธรรมชาติของโรคสัตว์ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ การจัดการให้สัตว์ปราศจากโรคและการควบคุมโรคสัตว์ 
รหัสวิชา:  515-402 ชื่อวิชา:   พฤติกรรมของสัตว์
คำอธิบายรายวิชา: ชีววิทยาและวิวัฒนาการของสัตว์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการและการเรียนรู้ของสัตว์ การจัดการด้านพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตสัตว์ 
รหัสวิชา:  515-403  ชื่อวิชา:   หลักการฆ่าสัตว์และการชำแหละ
คำอธิบายรายวิชา: วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์และการขนส่งก่อนการฆ่า วิธีการฆ่าและการชำแหละสัตว์ การเก็บซาก และการตัดเนื้อแบบสากล 
รหัสวิชา:  515-404 ชื่อวิชา:   ผลิตภัณฑ์สัตว์ 
คำอธิบายรายวิชา: การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เบื้องต้นเพื่อถนอมรักษาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เน้นการแปรรูปน้ำนม การทำเนย การทำไอศกรีม การดอง การตากแห้ง การรมควันผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
รหัสวิชา:  515-405 ชื่อวิชา:   การตลาดปศุสัตว์ 
คำอธิบายรายวิชา: ภาวะการตลาดและปริมาณสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย การเก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ การคำนวณต้นทุนในการผลิตสัตว์ การตั้งราคา อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์สัตว์ การเตรียมสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นและตลาดกลาง การค้ากับต่างประเทศและวิธีการส่งออก วิธีปรับปรุงการตลาด สหกรณ์และการดำเนินงานสหกรณ์ปศุสัตว์ 
รหัสวิชา:  515-414  ชื่อวิชา:   โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ 
คำอธิบายรายวิชา: แบบของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การวางผังฟาร์มปศุสัตว์และปรับปรุงโรงเรือน หลักในการเขียนแบบและการคำนวณการใช้วัสดุสำหรับก่อสร้าง ความต้องการพื้นที่ของสัตว์ อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ 
รหัสวิชา:  515-421 ชื่อวิชา:    การผลิตสัตว์ปีก
คำอธิบายรายวิชา: แนวทางการผลิตสัตว์ปีกเป็นการค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ ทรัพยากรของภาคใต้ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม โรคและ การป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  515-422  ชื่อวิชา:   การผลิตสุกร
คำอธิบายรายวิชา: แนวทางการผลิตสุกรเป็นการค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และทรัพยากรของภาคใต้ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม ปัญหาการผลิตสุกร โรคและการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  515-423 ชื่อวิชา:   สรีระวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกและการจัดการโรงฟักไข่
คำอธิบายรายวิชา: กายวิภาคและสรีระวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก ฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์ วงจร การสร้างไข่ การตกไข่และการวางไข่ พฤติกรรมทางเพศ การสืบพันธุ์และการผสมพันธุ์ คัพภะวิทยา การคัดเลือกและเก็บรักษาไข่ ปัจจัยที่สำคัญในการฟักไข่ ตู้ฟักไข่ โรงฟักไข่ การจัดการโรงฟักไข่ และการควบคุมคุณภาพของลูกสัตว์ปีก 
รหัสวิชา:  515-424  ชื่อวิชา:   การผลิตกระต่าย
คำอธิบายรายวิชา: ประวัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ยงกระต่าย สรีระวิทยาและกายวิภาค พันธุ์ การคัดเลือกและผสมพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการฟาร์ม ผลิตภัณฑ์เนื้อ หนัง และขน โรคและการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  515-431  ชื่อวิชา:   การผลิตโคเนื้อ
คำอธิบายรายวิชา: การผลิตโคเนื้อ กระบือเนื้อ แนวทางการผลิตเป็นการค้าโดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม โรคและการป้องกันกำจัด 
รหัสวิชา:  515-432 ชื่อวิชา:   การผลิตโคนม
คำอธิบายรายวิชา: แนวทางการผลิตโคนมและกระบือนมเป็นการค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การผลิตนม การจัดการฟาร์ม โรคและการป้องกันกำจัด
รหัสวิชา: 515-433 ชื่อวิชา: การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
คำอธิบายรายวิชา: การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก จำพวกแพะ แกะ การแพร่กระจายแพะและแกะ สรีระวิทยาและกายวิภาค พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม ผลิตภัณฑ์นม เนื้อ หนัง และขน โรคและการป้องกันกำจัด
รหัสวิชา:  515-441  ชื่อวิชา:   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
คำอธิบายรายวิชา: หลักพันธุศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของสัตว์ หลักการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ระบบการคัดเลือกและการผสมพันธุ์ แนวทางในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย 
รหัสวิชา: 515-442 ชื่อวิชา: การประเมินคุณภาพสัตว์
คำอธิบายรายวิชา: ศิลปะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพสัตว์ในเชิงปริมาณและคุณภาพต่อลักษณะของสัตว์มีชีวิตและ ผลผลิตเพื่อปรับปรุงคุณลักษณะของสัตว์ การจดบันทึกและทำพันธุ์ประวัติ
รหัสวิชา:  515-443 ชื่อวิชา:   การผสมเทียม 
คำอธิบายรายวิชา: กายวิภาคและสรีระวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เศรษฐกิจ การเตรียมพ่อพันธุ์ การเตรียม ตัวทำละลายเจือจางน้ำเชื้อ การผลิตน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็ง การเก็บรักษา การนำมาใช้ และเทคนิคการฉีดน้ำเชื้อ 
รหัสวิชา:  515-453 ชื่อวิชา:   โภชนาศาสตร์สัตว์ประยุกต์
คำอธิบายรายวิชา: การประยุกต์ใช้วัตถุดิบเพื่อเป็นอาหารสัตว์ คุณค่าทางอาหาร และข้อดีข้อเสีย ของวัตถุดิบ ผลที่เกิดขึ้นในกระบวนการภายในร่างกายสัตว์ 
รหัสวิชา:  515-462  ชื่อวิชา:   โรคสัตว์เลี้ยง 
คำอธิบายรายวิชา: ปัญหาทางเศรษฐกิจของโรคสัตว์เลี้ยง ลักษณะอาการของสัตว์ที่ป่วยหรือเป็นโรค สิ่งโน้มนำที่มีผลทำให้สัตว์ป่วยหรือเป็นโรค การวินิจฉัยและการจำแนกโรค หลักการบำบัดโรค อย่างง่าย โรคสัตว์ที่ติดต่อถึงคน โรคในพระราชบัญญัติ การป้องกันและควบคุมโรค 
รหัสวิชา:  515-463  ชื่อวิชา:   ยาและการใช้ยาสัตว์
คำอธิบายรายวิชา: ประวัติ ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ สรรพคุณการออกฤทธิ์ ในการรักษา ยาอันตราย เทคนิคการใช้ยา การปรุงยาพื้นฐานที่ใช้ในฟาร์ม การเก็บรักษายา และกฎหมายและพระราชบัญญัติยา
รหัสวิชา:  515-471 ชื่อวิชา: การจัดการสัตว์ป่า 1
คำอธิบายรายวิชา: วัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสัตว์ป่า ปัญหาและวิธีการปฏิบัติต่อความเป็นอยู่ วงจรชีวิตและธรรมชาติของสัตว์ป่า การจัดการและการอนุรักษ์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า 
รหัสวิชา:  515-472 ชื่อวิชา:   การจัดการสัตว์ป่า 2 
คำอธิบายรายวิชา:  การจัดการสัตว์ป่าโดยอาศัยหลักวิชา ข้อมูลสถิติ และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ ด้านผลผลิตและสวัสดิภาพของสัตว์ในภาคใต้ 
รหัสวิชา:  515-496 ชื่อวิชา:   หัวข้อพิเศษทางสัตวศาสตร์ 
คำอธิบายรายวิชา: วิทยาการใหม่และน่าสนใจในสาขาสัตวศาสตร์ 
รหัสวิชา: 515-497 ชื่อวิชา: สัมมนา
คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ เพื่อทำรายงานและนำเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ควบคุม
รหัสวิชา: 515-498 ชื่อวิชา: ปัญหาพิเศษ
คำอธิบายรายวิชา: การค้นคว้า วิจัย และเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา