ความรู้พื้นฐานสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
หลักการคัดเลือก
ระบบการผสมพันธุ์
พัฒนาการของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในอนาคต