หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > รู้จักคณะ > ประวัติและบทบาท
 
อักษรย่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ
อักษรย่อภาษาไทย ทธ. มาจาก คณะทรัพยากรธรรมชาติ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ NR มาจาก Natural Resources
[PIC]
ประวัติคณะทรัพยากรธรรมชาติโดยสังเขป
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการจัดตั้งและประกาศใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ
           (1) การเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
           (2) การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชน
           (3) การบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

           คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี 2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปี 2543 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปี2547 และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ปี 2550

           ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ มี 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ดังนี้

1. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
2. ภาควิชาธรณีศาสตร์
3. ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
4. ภาควิชาพืชศาสตร์
5. ภาควิชาวาริชศาสตร์
      - ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ
      - โครงการสถานีวิจัยทางวาริชศาสตร์
6. ภาควิชาสัตวศาสตร์
      - สถานีวิจัยปฏิบัติการสัตวศาสตร์นาทวี
7. ฝ่ายวิจัยและบริการ
      7.1 กลุ่มงานศูนย์วิจัย
      - ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้
      - ศูนย์วิจัยพืชยืนต้นและไม้ผลเมืองร้อน
      - ศูนย์วิจัยระบบเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
      - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
      - ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
      7.2 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
      - สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง
      - สถานีวิจัยท่าเชียด
      - สถานีวิจัยเทพา
      - งานบริการกลาง
           - หน่วยเรือนกระจกทดลอง
           - หน่วยฝึกงานภาคสนาม
      7.3 กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ
      7.4 กลุ่มงานบริการวิชาการ
      - ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง
8. สำนักงานเลขานุการ

 
หลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เปิดสอนในปัจจุบัน ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 5 สาขาวิชา คือ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
 • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
 • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 7 หลักสูตร คือ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
หลักสูตรระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 • สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
 
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th