หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > รู้จักคณะ
 

Main Menu
 ประวัติและบทบาท
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบคณบดี
 คณะผู้บริหาร
 คณะกรรมการประจำคณะฯ
 ภาควิชา
 สถานีวิจัย
 ศูนย์วิจัย
 ภาพอดีต
 สหกิจศึกษา

รู้จักคณะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th