หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | ข่าวภายในคณะ | ติดต่อ
 
หน้าหลักคณะฯ > รู้จักคณะ > ทำเนียบคณบดี
 
ทำเนียบคณบดี
 
ผศ.ดร. เจือ สุทธิวนิช ผศ.ดร. สุมณฑา กุลละวณิชย์ ศ.ดร. จรัญ จันทลักขณา
2518-2520 2520-2521 (รักษาการ) 2521-2522 (รักษาการ)
     
ศ.ดร. ไพศาล เหล่าสุวรรณ ศ.ดร. สุจินต์ จินายน รศ.ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์
2522 (รักษาการ) 2522-2530 2530-2538
     
ผศ.ดร. เสียง กฤษณีไพบูลย์ ผศ.ดร.เมธี สรรพานิช รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู
2538 (รักษาการ) 2538 (รักษาการ) 2538-2544
     
ผศ.ดร. เสียง กฤษณีไพบูลย์ รศ.ดร. วัลลภ สันติประชา ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
2545-2548 2548-2556 2556-ปัจจุบัน
 

เริ่ม 8 กรกฎาคม 2548
ที่มาข้อมูล: งานนโยบายและแผน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th