หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
   

    รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดหน่วยอาคารฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
   
    ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ประจำการศึกษา 2557
    งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประเมินผล ม.อ.
    ขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมประชุม
    การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปีการศึกษา 2558

   
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎ สระสวย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ บทความประกอบภาพเกี่ยวกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขพอที่พ่อให้” โดยได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาณิศา ธรรมเศวตร นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาการจัดการศัตรูพืชได้รับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ "ยอดเยี่ยม" ใน "ด้านอารักขาพืชสวน" โดยนำเสนอผลงานชื่อ "ผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อการจับคู่ผสมพันธุ์และการรอดชีวิตของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Diptera: Tephritidae)" โดยมี อาจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำหน่ายหนังสือ
เส้นทางเศรษฐี สวนปาล์มน้ำมัน
ราคาเล่มละ 250 บาท
โทร. 0-7428-6059

 
    

                                              
 
   
   

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
เรื่อง “เมื่อเพลาเพลิน เดินชมเมล่อน
พักผ่อนสวนสุชาดา กลับมาพัฒนาองค์กร ”
โดย คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายวิจัยและบริการ
ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ดูย้อนหลัง>>
   
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
      (26 มี.ค.58)
    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดหน่วยอาคารฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
      (16 มี.ค.58)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 1 อัตรา
      (11 ก.พ.58 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 12 อัตรา
      (26 ก.ย.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งป)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา
      (3 ธ.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา
      (27 ต.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)
 

   
    ใบสมัครจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (update -04-07-57)
    ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. (update -04-07-57)
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (update -14-11-54)
    ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (update -14-11-54)
    ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (update -1-9-51)
 
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2558
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 , 0-7428-6018-20 (ภายใน 6018-20) โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th